مدیریت ریسک در مدیریت پروژه :: مدیریت پروژه و ساخت

ابزار وبمستر

Bootstrap Example

تصوير ثابت

W3Schools

عضويت در خبرنامه ايـميـل - عضويت پس از کليک بر روي لينک فعال سازي که براي شما ارسال خواهد شد تکميل مي شود

پشتيباني شده با گوگل

مدیریت ریسک در مدیریت پروژه

مدیریت ریسک تلاشی برای اداره کردن ساختارمند تغییرات در پروژه و مدیریت آن ها در محیط در حال دگرگونی است. هدف مدیریت ریسک این است که خود به عنوان عامل تغییر عمل نموده، موقعیت مبهم فعلی را اداره کرده و روشی کنترل شده و مدیریت پذیر را برای این مسأله در اختیار تیم مدیریت بگذارد . مدیریت ریسک در بخش های متنوع و مختلفی کاربرد دارد. از امور مالی و اعتباری تا سایر فعالیت های تجاری ردپایی از مدیریت ریسک به چشم می خورد. در پروژه ها ، این مدیریت باید از سوی تمامی نهاد های حاضر (کارفرما، مشاور و پیمانکار) اعمال شود.

در حقیقت ، مدیریت ریسک در سازمان ها شبیه به رانندگی با یک ماشین است که نیازمند "ابزار" هایی هستند که نگاه رو به جلو داشته و آینده مبهم و غبارآلود را بررسی و جستجو نموده تا بتوانند موانع محتمل (تهدیدها) و میان برها (فرصت ها) را شناسایی کنند و به راننده امکان تصحیح مسیر (برنامه) را در زمان مقتضی بدهند تا از بحران ها جلوگیری کرده و در عین حال، حرکت به سمت مقصد مطلوب را تسهیل نمایند.

حال پرسش این است که آیا باید برای هر کدام از این ریسک ها مدیر یت جداگانه ای تعریف کرد یا می توان از یک مدیریت و ضوابط واحد برای هر دو استفاده نمود. بدیهی است به کارگیری یک فرایند مشترک در پرداختن همزمان به هر دو نوع ریسک، با عنوان مدیریت یکپارچه ریسک، مزایای متعددی دارد. همچنین به تجربه ثابت شده است که یک فرایند واحد که به دو موضوع می پردازد، از دو فرایند مجزا مؤثرتر خواهد بود.

به این ترتیب، منظور از "فرایند مدیریت ریسک" آنگونه که در این کتاب معرفی می شود، ارایه ضوابطی است که به شکل راهنما، چارچوب های ساختارمند رفتار و مواجهه با مسأله ریسک را در هر دو بعد فرصت و تهدید در پروژه ها ارایه کرده و منجر به کسب موفقیت بیشتر در پروژه ها گردد. در ادامه، چندین مرجع معتبر مدیریت ریسک که واجد خصوصیات یاد شده هستند، معرفی شده و به اختصار روش پیشنهادی آن ها منعکس می گردد. ولی پیش از آن، لازم است تاریخچه مدیریت ریسک در پروژه ها برای آشنایی بیشتر خوانندگان مطرح شود.


تاریخچة مدیریت ریسک در پروژه ها

به منظور آشنایی بیشتر با انواع روش های مدیریت ریسک و ویژگی های آن ها باید ابعاد تاریخی آن بررسی شود تا منشأ ظهور استانداردهای مختلف روشن گردد. در حقیقت مدیریت ریسک با مدیریت پروژه ریشه های مشترکی دارند و هر دو اواخر سال 1950 متولد شدند. در این سال روش PERT (تکنیک ارزیابی و بازبینی برنامه) که برای پروژه موشک فضایی پولاریس توسعه داده شد، به عنوان اولین تکنیک برنامه ریزی رسمی، برای برنامه ریزی فعالیت ها، با فرض عدم قطعیت زمانی در پروژه مورد استفاده قرار گرفت. این تکنیک شامل مدل برنامه ریزی پروژه است که شبکه ای از فعالیت ها را همراه با توزیع احتمالی تخمینی برای مدت زمان فعالیت ها در بر می گیرد. در اوایل دهه 1960 بسیاری از محققان در مورد استفاده از شاخه های تصمیم گیری احتما لی (غیرقطعی) در پیاده سازی مدل های PERT به بحث می پرداختند و سعی بر ایجاد روش جدید داشتند. شاخه های تصمیم در روش PERT معمولاً مبتنی بر فعالیت های قطعی بودند، در حالی که در روش جدید، مدل پروژه نیز می توانست انتخاب های احتمالی داشته باشد . این روش تحت عنوان "PERT تعمیم یافته" نام گرفت که بعد ها با نام روش GERT یا (تکنیک ارزیابی و بازبینی گرافیکی) معروف شد. روش GERT این امکان را می داد که در زمان شروع کار، فعالیت های اصلی مشخص شوند و فعالیت های احتمالی نیز که تا زمان تکمیل یک فعالیت مشخص نمی گردند، بتوانند در هنگام تهیه زمان بندی پروژه مد نظر قرار گیرند. از اولین کاربران عمدة این روش ها در ایالات متحده، صنایع فضایی بودند. یکی از شرکت های نفتی نیز از این مدل ها برای پروژه های نفت دریای شمال استفاده گسترده ای کرد. این شرکت از سال 1975، مدل های احتمالی را برای برنامه ریزی پروژه های فراساحلی دریای شمال توسعه داد که تنها شامل زما نبندی پروژه نبود و سایر ابعاد برنامه ریزی را نیز در بر می گرفت.

روش SCPRT (روش برنامه ریزی اقتضایی و بازبینی هم افزا) عنوانی است که برای این نوع مدل ها استفاده شده است. روش SCPRT درک موشکافانه ای از عدم قطعیت پروژه و ریسک های مربوط با آن را ایجاد می کند. به منظور استفاده مؤثرتر SCPRT همراه با خانواده ای از روش های PERT ،PERT تعمیم یافته است، CPM و GERT توسعه داده شد و توسط شرکت های نفتی و تعدادی از سازمان های دیگر در انگلستان، ایالات متحده و کانادا در طول دهه 70 و 80 میلادی مورد آزمایش قرار گرفت.

به این ترتیب، نخستین گام ها برای تدوین فرایندهای رسمی و مجزای مدیریت ریسک برداشته شد. روش SCERT دارای چهار مرحله شامل تعیین محدودة ریسک ها، ساختاردهی ریسک ها، اندازه گیری ریسک ها و پیاده سازی برنامه مواجهه با آن ها بود. در طول دهه 1980 و اوایل 1990، گزینه های این روش و برخی مدل های جدید برای گسترة متفاوتی از کاربردها و برای دامنه وسیعی از گرایش ها به کار برده شدند که اغلب با عنوان کلی مهندسی یا مدیریت ریسک" مطرح می شدند.


ارتباط مدیریت ریسک با مدیریت پروژه

از اوخر دهه 80 میلادی با جدی شدن موضوعات و مباحث مدیریت پروژه و تدوین چارچوب های آن در مراجع مختلف جهانی، مدیریت ریسک نیز به عنوان یکی از محور های مهم مدیریت پروژه در مراجع معتبر مدیریت پروژه ظاهر گشت. از این پس به مرور از تعداد استاندارد هایی که به صورت جداگانه به مدیریت ریسک در پروژه ها می پردازند کاسته شد و در مقابل، به استاندارد های یکپارچه مدیریت پروژه افزوده گردید.

در این راستا، طی مطالعات به عمل آمده مشخص می گردد استاندارد های مدیریت ریسک معمولاً در دو دسته از مراجع تدوین شده اند. گروه اول توسط انجمن ها و مؤسساتی تهیه شده اند که حالت دولتی نداشته و عمدتاً به عنوان مراجع تخصصی جهانی و بین المللی شناخته شده اند و چارچوب های پیشنهادی آن ها از حوزة نفوذ یک کشور خارج است. ضوابط تدوین شده در این مراجع اصولاً حالت پیشنهادی و توصیه ای دارد. از جمله این مراجع که در سطح جهانی شناخته شده و اعتبار بین المللی دارند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مؤسسه مدیریت پروژه یا PMI پدید آورندة "پیکرة دانش مدیریت پروژه" (PMBOK).
  • انجمن مدیریت پروژه یا APM پدیدآورند ة "مدیر یت و تحلیل ریسک پروژه" (PRAM) از مجموعه پیکره دانش مدیریت پروژه این انجمن.
  • سازمان بین المللی استاندارد یا ISO پدید آورنده "راهنمای مدیریت کیفیت در پروژه" (ISO-10006).
  • انجمن بین المللی مدیریت پروژه یا IPMA پدید آورند ة "راهنمای مبنای شایستگی انجمن بین المللی مدیریت پروژه (ICB).

در این دسته از مراجع عموماً به بیان چارچوب های کلی و فرایند ها اکتفا شده و از ورود به حیطه کاربردی احتراز شده است. به این معنی که مثلاً ابزار ها و روش ها به صورت فهرست وار معرفی شده و هیچ توضیح یا نمونه ای برای آن ها درج نشده است.

به منظور رفع این نقیصه دسته دیگری از ضوابط مدیریت ریسک تدوین شده اند که حالت قانونی و رسمی داشته و معمولاً به صورت آیین نامه یا قانون در یک کشور یا یک منطقه مورد استفاده قرار می گیرند. حتی در برخی موارد مشاهده شده است که یک دستگاه اجرایی برای پروژ ه های در دست اجرای خود مقرراتی را برای مدیریت ریسک تهیه کرده و آن را برای اجرا ابلاغ کرده است. از خصوصیات این دسته از مقررات آن است که عموماً بر پایه اصول کلی مراجع دسته اول طراحی و تدوین شد ه اند، ولی در کاربرد ها، تهیه روال ها و فرم ها و توضیح ابزار ها و روش ه ا، دقیق تر شده است و به صورت عملیاتی این ضوابط را اجرایی کرد ه اند. از جمله این ضوابط می توان به کتاب مدیریت ریسک پروژه منتشر شده توسط اداره راه ایالتی کالیفرنیا اشاره کرد.

نشاني ايميل (فعال): www.cpmiran.ir@Gmail.com

تلفن تماس: 09376577189 (98+)

شناسه تلگرام ادمین: CPMiran_ir@

_______________________________________________________

براي مشاهده راهنماي دانلود فايل هاي سایت کليک کنيد

سفارش پروژه داريد؟ يا قصد همکاري در انجام پروژه؟ و يا قصد فروش فايل خود؟

با فشردن دکمه زير يکي از بخش هاي "سفارش انجام پروژه" يا "همکاري" و يا "فروش فايل" را انتخاب فرماييد


نظرات  (۰)

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

درباره بهترین های سایت بدانید...

Bird

یکی از مهمترین اهداف این سایت ایجاد فضای مشاوره تخصصی تحصلی و آزمون های ارشد و دکتری رشته مدیریت پروژه می باشد.

اهمیت مدیریت پروژه در چیست؟

مدیریت پروژه و ساخت، مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه مدیریت پروژه و ساخت، شامل طرح های عمرانی، صنعتی، تأسیسات زیربنایی و سایر پروژه ها است که با تکیه بر مفاهیم، دیدگاه ها، روش ها، تکنیک ها، نرم افزارها و نظام‌های مربوط به مطالعه و طراحی و اجرای پروژه ها به دنبال فعالیت های علمی- تحقیقاتی نظری، تجربی و یا تلفیقی از این دو است.

جستجو در سایت

مدیریت پروژه و ساخت

این سایت به منظور افزایش ارتباط و مشارکت دانشجویان، علاقمندان و صاحبنظران در حوزه مدیریت پروژه ایجاد شده است.

اطلاعات سايت

  • www.CPMiran.ir@gmail.com
  • مدیریت سایت
  • تاريخ امروز:
  • www.CPMiran.ir