بررسی منشأ ریسک در پروژه ها - مدیریت پروژه :: مدیریت پروژه و ساخت

ابزار وبمستر

Bootstrap Example

تصوير ثابت

W3Schools

عضويت در خبرنامه ايـميـل - عضويت پس از کليک بر روي لينک فعال سازي که براي شما ارسال خواهد شد تکميل مي شود

پشتيباني شده با گوگل

بررسی منشأ ریسک در پروژه ها - مدیریت پروژه

پروژه را می توان این گونه تعریف نمود: "پروژه تلاشی منحصر به فرد در زمانی محدود است که اهداف تعریف شد ه ای را با استفاده از منابع متنوع یا در چارچوب مجموعه ای از الزامات برآورده می کند." همگان بر این نکته اتفاق نظر دارند که پروژه ها در ماهیت خود دارای ریسک هستند و پروژه ای با ریسک صفر وجود ندارد. سئوال این است که چه چیزی پروژه را ریسک دار می کند؟ برخی ویژگی ها در ساختار پروژه ها حضور دارند که پروژه ها را به طور طبیعی ریسک دار می کنند، برخی از آن ها به شرح زیرهستند:

• منحصربه فرد بودن: شامل تعدادی از عناصر و اجزای موجود در پروژه که پیش تر انجام نپذیرفته است.

• اقلام تحویلی پروژه : محصول یا خدماتی که یک پروژه باید تولید کند تا منافع و اهدافی که از اجرای آن انتظار می رود، به دست آید.

• فرضیه ها: فرض هایی پیرامون جنبه های مختلف پروژه و محیط آن که یا به صورت تصریح شده و یا تلویحی در ذهن دست اندرکاران پروژه وجود دارد و می تواند مبنای تصمیم گیری و تعریف مشخصات پروژه باشد. این موارد، در عمل می توانند صحیح نبوده و غیر واقع بینانه باشند.

• اهداف و الزامات: مغایرت و گاهی تضاد در معیار هایی که موفقیت پروژه بر اساس آن ها تعیین می شود، باعث به وجود آمدن ریسک می شود.

• ذی نفعان متفاوت پروژه: خواسته ها، نیاز ها و اهداف متغیرو همپوشا و گاهی اوقات تضاد بین اهداف ذی نفعان شامل اعضای تیم پروژه، مدیریت پروژه، مشتریان، تأمین کنندگان و پیمانکاران فرعی، همگی به صورت غیر قابل پیش بینی، نیرو های مولد تغییر هستند.

• محیط: محیطی که پروژه در آن انجام می شود، شامل محیط خود پروژه و محیط سازمان آن،حتی محیط وسیع تر جامعه که توسط مردم، عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی تحت تأثیر واقع می شود و معمولاً خارج از محدودة قابل کنترل پروژه است، منشأ مهمی از ریسک هاست.


دسته بندی مفهومی ریسک

همانطور در بخش های پیش گفته شد، ریسک در پروژه ها از تأثیر عد م قطعیت بر اهداف به وجود می آید. حال سئوال این است که آیا تأثیر ریسک، همیشه زیانبار و کاملاً منفی است؟ این سئوال موضوع بحث جدی میان کارشناسان ریسک است . برخی ریسک ها زیانبار هستند که می توان آن ها را "تهدید" نامید . ولی برخی دیگر از ریسک ها، می توانند در رسیدن به اهداف ما را کمک نمایند که آن ها را می توان "فرصت" اطلاق کرد. درک ارتباط بین تهدید ها و فرصت ها، بویژه در امور پروژه ها و مدیریت ریسک پروژه ها حائز اهمیت خاصی است.

برخی افراد ادعا می کنند فرصت ها به خودی خود وجود ندارند، بلکه تنها نتیجه عدم حضور تهدیدهای شناخته شده هستند. برای مثال این تهدید که "پیمانکار در تحویل تجهیزات مورد نظر تأخیر نماید" را می توان با این فرصت که "پیمانکار زودتر تجه یزات را تحویل خواهد داد " مربوط کرد. همچنین این تهدید را که "نرخ سود بانکی افزایش یابد" را می توان با این فرصت که "نرخ سود بانکی پایین خواهد آمد" مربوط نمود .از طرفی م ی توان گفت که "فرصت ها، فقدان تهدیدها نیستند". فرصت های متمایزی وجود دارند که شانس بهبود دادن اهداف، تحویل زودهنگام، هزینة کمتر، افزایش رضایت مشتری، بهبود رقابتی بودن، افزایش اعتبار و شهرت شرکت و غیره را فراهم می نمایند. به عنوان نمونه می توان از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی نام برد که دست کارفرمایان دولتی را در تأمین به موقع بودجه مورد نیاز پروژه ها باز می کند و امکان تکمیل به موقع پروژه ها را فراهم می سازد.

البته در ذهن مردم و حتی مدیران، ریسک بیشتر با کلمه خطر مترادف است. شاید علت این موضوع این باشد که تمرکز تنها بر موفقیت پروژه و ریسک های مر بوط در مورد نیل به آن، منجر به تعریف ریسک از دید "تهدیدها" و به شکل کاملاً منفی شده است. به عنوان مثال، هرگاه موفقیت پروژه از دید هزینه سنجیده شود، در این صورت ریسک را می توان از دید تهدیدی که مانع کامیابی پروژه در بعد هزینه است تعریف کرد.

این مسأله از زاویه دیگری نیز قابل بررسی است. روحیه بالای تی می همانگونه که در مدیریت دارای نقش محوری است، در مدیریت ریسک نیز نقش اساسی دارد. اگر تیمی غرق در تلاش برای خنثی سازی تهدیدها شود، می تواند روحیه تیم مدیریت پروژه را تخریب کند. درحالی که جستجوی جامع برای یافتن فرصت ها می تواند پایه ای برای ایجاد روحیه بالا در تیم مدیریت پروژه باشد. باید دانست در هر موقعیت تصمیم گیری هم فرصت ها و هم تهدیدها موجودند و هر دو باید مدیریت شوند. تمرکز بر روی یکی نباید منجر به حذف توجه به دیگری شود.

فرصت ها و تهدید ها را می توان جداگانه بررسی کرد، اما بندرت این دو از هم مستقل هستند. برای کاهش یا خنثی کردن تهدید های بالقوه، همواره امکان ارایه فرصت هایی برای بهبود کارایی وجود دارد. به ندرت تمرکز بر کاهش تهدید ها بدون در نظر گرفتن فرصت های مربوط، به مصلحت خواهد بود، درست همانگونه که پیگیری فرصت ها بدون توجه به تهدیدهای مربوط، به صلاح نخواهد بود.

واضح است که اگر قرار باشد مدیریت ریسک به شکل مؤثری به کار گرفته شود، باید بر روی واژگان به کار رفته، توافق وجود داشته باشند. بسیاری از انجمن های تدوین کننده استانداردها تلاش کرده اند تعریف مقبولی از ریسک ارایه دهند، که مورد پذیرش همگان باشد. در این ارتباط برخی مؤسسات و انجمن های حرفه ای تعاریفشان از ریسک را توسعه داده اند تا هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی را شامل شود. برخی از این تعاریف هم خنثی هستند، یعنی طبیعت اثر، تعریف نشده است و از این رو، تلویحاً شامل هر دو اثرات مثبت و منفی هستند. برخی دیگر از تعاریف در نام گذاری فرصت ها و تهدیدها صریح می باشند.

آخرین راهنمای مدیریت پروژه منتشر شده توسط مؤسسه مدیریت پروژه (PMI) پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) که در همین فصل شرح داده شده است، دید وسیع تری نسبت به ریسک از نقطه نظر تهدید ها و فرصت ها اتخاذ نموده است.

ریسک طبق تعریف این مؤسسه، عبارت از "رویداد یا شرایطی غیرقطعی است که در صورت وقوع، تأثیر مثبت یا منفی بر روی حداقل یکی از اهداف پروژه خواهد گذاشت."

این تعریف، در جدول تفکیک شده است.

ارتباط ریسک، تهدید و فرصت


با وجود این موضوع، در بین اکثر متخصصان مبحث ریسک، تمایل به تفکر منفی و مبتنی بر تهدید در مدیریت ریسک حاکم است. اما واقعیت این است که همانگونه که در شکل زیر شرح داده شده است، با تنظیم طرحی واقع گرایانه برای رسیدن به اهداف پروژه، در محیط نامطمئنی که پروژه در آن اجرا میشود، می توان دامنه ای از تأثیرات محتمل را شامل فرصت های رو به ترقی و تهدیدها رو به زوال مطرح کرد.

با توجه به شکل با نگاه کارشناسی به ریسک، مدیریت می تواند محل قرارگیری مقدار هدف مورد انتظار را انتخاب نموده، دامنه تغییرات نرمال را معین کند. اما همواره باید توجه داشت که تغییرات خارج از این محدوده در هر دو جهت ممکن است. به این معنی که فرصت هایی برای انجام کار ها بهتر از طرح ارایه شده وجود خواهد داشت، همانگونه که تهدیدهایی برای دستیابی به نتایج بدتر وجود دارد.


تهدیدها و فرصت ها در اهداف متداول پروژه

هر مدیر پروژ ه ای باید از دو عیب مشابه دوری کند . اولی تهدیدهایی است که در یک پروژه به وقوع می پیوندد، در حالی که می توانست پیش بینی گردد و در صورت انجام اقدامات به موقع، پیش گیری شود. عیب دوم که به همان اندازه پیشین می تواند برای مدیریت پروژه ضعف تلقی شود، از دست دادن فرصت های قابل پیش بینی است. وقوع تهدیدهای قابل اجتناب و عدم بهره گیری از فرصت های قابل حصول هر دو پیشامد های نامطلوب مشابهی هستند که مدیران حرفه ای پروژه باید گام هایی برای کسب اطمینان از این که هر دو گروه تهدیدها و فرصت ها به طور موثری شناسایی شده اند، بردارند.

با بررسی اولیه استانداردهای مختلف مدیریت ریسک، ممکن است این گونه به نظر برسد که هنوز وفاق عمومی بر روی تعریف واحدی از ریسک وجود ندارد. استاندارد های متنوع و مقبولی وجود دارد که از تعریف منفی تا تعریف خنثی و در آخر تعریف جامعی که به روشنی شامل تهدید و فرصت می شود، استفاده می نمایند. با این حال جالب است که اگر به تاریخ استاندارد ها توجه شود، به نظر می رسد مراجع قدیمی تر علاقمند به ا ستفاده از تعریف منفی ریسک بوده اند و در طول زمان، استاندارد ها ترجیح می دهند از تعاریف خنثی یا جامع استفاده کنند. پیش از سال 1997 میلادی ، همه استاندارد های بررسی شده تعریف منفی از ریسک را به کار برده اند. از سال 1997 به بعد استاندارد ها شروع به استفاده از تعریف خنثی یا تعریف جامع نموده اند. بیشتر استاندارد هایی که از سال 2000 به بعد چاپ شده است از تعریف معادل با تهدید، برای ریسک استفاده نمی کنند . در این کتاب نیز به ریسک در پروژه ها از هر دو دیدگاه مثبت (فرصت ها) و منفی (تهدیدها) نگریسته می شود و هر جا سخن از ریسک است هر دو جنبة آن مد نظر می باشد.


نشاني ايميل (فعال): www.cpmiran.ir@Gmail.com

تلفن تماس: 09376577189 (98+)

شناسه تلگرام ادمین: CPMiran_ir@

_______________________________________________________

براي مشاهده راهنماي دانلود فايل هاي سایت کليک کنيد

سفارش پروژه داريد؟ يا قصد همکاري در انجام پروژه؟ و يا قصد فروش فايل خود؟

با فشردن دکمه زير يکي از بخش هاي "سفارش انجام پروژه" يا "همکاري" و يا "فروش فايل" را انتخاب فرماييد


نظرات  (۰)

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

درباره بهترین های سایت بدانید...

Bird

یکی از مهمترین اهداف این سایت ایجاد فضای مشاوره تخصصی تحصلی و آزمون های ارشد و دکتری رشته مدیریت پروژه می باشد.

اهمیت مدیریت پروژه در چیست؟

مدیریت پروژه و ساخت، مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه مدیریت پروژه و ساخت، شامل طرح های عمرانی، صنعتی، تأسیسات زیربنایی و سایر پروژه ها است که با تکیه بر مفاهیم، دیدگاه ها، روش ها، تکنیک ها، نرم افزارها و نظام‌های مربوط به مطالعه و طراحی و اجرای پروژه ها به دنبال فعالیت های علمی- تحقیقاتی نظری، تجربی و یا تلفیقی از این دو است.

جستجو در سایت

مدیریت پروژه و ساخت

این سایت به منظور افزایش ارتباط و مشارکت دانشجویان، علاقمندان و صاحبنظران در حوزه مدیریت پروژه ایجاد شده است.

اطلاعات سايت

  • www.CPMiran.ir@gmail.com
  • مدیریت سایت
  • تاريخ امروز:
  • www.CPMiran.ir